ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Atsakingai rūpindamiesi Jūsų sveikata, pripažįstame duomenų apsaugos svarbą, gerbiame ir saugome kiekvieno Jūsų privatumą bei rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsakingai. UAB „Paslaugos kodas“ (toliau – Įstaiga), asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatomis Asmens duomenys gali būti teikiami:

– Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių), privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA; – Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje;

-Valstybės įmonei Registrų centras;

-Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA);

-Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; kitai sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė; tarnybiniais tikslais:

– Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra (buvo) gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

– Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

– Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

-Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

-Draudimo kompanijoms, tik esant asmens sutikimui.

Mūsų įsipareigojimai Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame: tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais; tvarkyti teisėtai, skaidriai, sąžiningai ir, kad būtų užtikrintas tvarkomų duomenų saugumas; užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys; tvarkyti ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais; vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintos šios Jūsų teisės: Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Įstaiga privalo suteikti informaciją Jums, kuriuos duomenis tvarko ar ketina tvarkyti bei kokiais tikslais ketinama tvarkyti Jūsų duomenis ir kitą papildomą informaciją.

Susipažinti su Įstaigoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Įstaiga gavusi Jūsų paklausimą, privalo pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia 1 kartą per kalendorinius metus.

Reikalauti ištaisyti, sustabdyti, sunaikinti („teisė būti pamirštam“) asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Įstaiga nedelsdama tokius asmens duomenis patikrins ir, jeigu reikia, ištaisys ar sunaikins.

Apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas, jei manote, kad duomenų tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti susijusius su Jumis asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įstaigai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Tuo atveju, kai Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, Jūs, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. O jei sutikote, tai bet kada turite teisę atsiimti duotą sutikimą. Tuo atveju, kai Įstaiga įgyvendina oficialius įgaliojimus, suteiktus teisės aktais, ar Jūsų duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, pateikdamas rašytinį prašymą Įstaigai, tačiau nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas. Gavusi tokį prašymą Įstaiga privalo nedelsdama neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti duomenų gavėjus. Jūsų prašymu Įstaiga privalo pranešti Jums apie Jūsų duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įstaiga pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Įstaigai dėl įstaigos veiksmų (neveikimo). Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti Įstaigai raštu vienu iš šių būdų:

-įteikiant tiesiogiai adresu: Vytenio g. 22, LT-03229 Vilnius;

-paštu: UAB „Paslaugos kodas“ Empatija Neuroklinika, Vytenio g. 22, LT-03229, Vilnius;

-el. paštu: info@empatija.lt

Įstaiga, gavusi tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

 

STEBĖJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebėjimas Įstaigos patalpų viduje nevykdomas.